• சீனர்கள்
  • ஒற்றை புள்ளி அகச்சிவப்பு வெப்பநிலை அளவீட்டு தொகுதி